VUELTA SPORTEGYESÜLET
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Egyesületünk számára kiemelt jelentőségű a nyitott és átlátható módon történő adatkezelés Annak érdekében, hogy biztosítsuk a tagok adatvédelemhez fűződő jogát, a szabályzatban leírjuk, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat.


1. Adatkezelő, adatkezelés
Adatkezelő, az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit.
Adatkezelő szervezet Vuelta Sportegyesület
székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Nyilvántartási száma: 13-02-0003318
Nyilvántartó szerv: Budapest Környéki Törvényszék
adószáma: 18694923-2-13
képviseli: Eisenkrammer Károly Róbert elnök
Az egyesület elnökségének döntése értelmében adatkezelő a mindenkori elnök (Eisenkrammer Károly Róbert) és az alelnök (Ladányi Beatrix).
A kivonatos adatkezelést a központi információk továbbításával megbízott személy végez. Ezek az adatok a következőek:
- vezeték- és keresztnév a személyi igazolvánnyal megegyezően
- elérhetőségi lakcím
- email cím
Adatokat, papír alapon, illetve elektronikus adathordozón, valamint számítógépen tároljuk. A papír alapú tagnyilvántartó lap tárolása kartotékrendszerben történik, helye SE használatában levő iroda bútorszéfje. A beérkezett adatok elektronikus feldolgozása, rendszerezése részben külső adathordozón történik, továbbá elektronikus formában adatot az SE vezető tisztségviselőinek kizárólagos és biztonságos őrizetében lévő számítógépén tárolunk. A mindenkori Elnök és helyettese számára biztosított az adathordozó és a számítógép, ezek biztonságos használatáért, tárolásáért személyi felelősséggel tartoznak.
Kijelentjük, hogy a Vuelta Sportegyesület nem tartozik felelősséggel olyan személyes adatokért, melyeket a tagok különböző internetes fórumokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek.

2. Az SE működéséhez szükséges adatok
• Név
• Lakcím
• Anyja neve
• Születési hely, idő
• Állampolgársága
• Email cím
• Telefonszám
• Adószám
• Személyi igazolvány szám, lakcímkártya szám
• Útlevélszám, útlevél másolat
• Képviselője neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
• Iskola neve, címe, igazgató neve
• Versenyengedély nyilvántartási szám
• Sportorvosi engedély és érvényessége
• Testsúly, magasság
• Felszereléshez kapcsolódó adatok (mezméret, cipő méret, stb)
• Szükség esetén bankszámlaszám
• egyesületi belépés dátuma
• alapszabály elfogadási nyilatkozat
• adatkezelési szabályzat tudomásulvétele

3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
A tagsági jogviszony létrejöttének elmaradása.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk a tagokkal és megfelelő tájékoztatást tudjunk adni az egyesület tevékenységéről. Személyes adataik kezelése a hozzájárulásán, valamint magán a tagsági jogviszonyon alapszik.

5. Az adatok tárolásának időtartama
Tagsági jogviszony megszűnésekor a személyes adatok törlésre kerülnek, ez alól kivételt képez a név és a névhez kapcsolódó szakosztályi tagság, valamint elért sporteredmények, amely adatokat külön megőrizzük.

6. Harmadik félnek átadható adatok
Az adatok nem hozzáférhetőek más személy vagy szervezet számára. Ez alól kivételt képeznek azok a sportszövetségek melynek versenyeztetési feltételei között szerepel a szövetségi tagság is, ezen kívül még a különböző sportrendezvények nevezési feltételeihez szükséges adatokat továbbítjuk a szervezőnek. Az államigazgatási rendszeren belül működő és hatósági jogosítvánnyal rendelkező szervezeteknek, hivatalos kérésre kötelesek vagyunk a rendelkezésünkre álló adatokat kiadni.

7. A részünkre adatot átadó tag jogai
Az adatkezeléssel kapcsolatban a tagot a következőkben felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve a magyar adatvédelmi törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.
A hozzáférés joga:
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk a tagról.
Tag jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az egyesülettől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon.
Tag továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból.
A helyesbítés joga:
Tag jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a személyére vonatkozó pontatlan adatokat, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:
Tag jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Tag jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak a hozzájárulásával vagy egyes törvényi esetekben használhatjuk fel. Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, ha:
a) vitatja az adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséig;
b) az adatkezelést jogellenesnek ítéli, de ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását.
Panasztétel joga :
Ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (06-1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Eisenkrammer Károly Róbert
Vuelta Sportegyesület Elnöke

Budapest. 2018. május 24.

Belépés
Elfelejtett jelszó